• Начало
 • Гаранционна карта и условия

Гаранционна карта и условия

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА

 

Продавач: Смарт Електрик Пойнт ООД                           Купувач:…………….......…………………...........….....................

                                                                                                                   /Име на купувача/

 

/Печат на продавача/                                                                        

 

 

Дата на покупката: ...................................

Марка

 

Модел:

 

Сериен 

 

Гаранционен срок (месеци)

24 (двадесет и четири) месеца за частите по т. 5.1 по-долу

12 (дванадесет) месеца за частите по т. 5.2. по-долу

Цвят

 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

 1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент, посочена по-горе.
 2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието и представянето на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи (касова бележка, фактура). Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата, или в гаранционната карта.
 3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
 4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
 5. Гаранционният срок е, както следва:

       5.1.      24 (двадесет и четири) месеца за всички модели електрически скутери, като гаранционния срок прокрива следните части – конструкция на рамка/рама, кормилна стойка,  сгъващ механизъм, спирана система, основни и допълнителни светлини.

       5.2.      12 (дванадесет) месеца за - електрически мотор, контролер, батерия, дисплей, зарядно, порт за зареждане.

Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в ръководството за употреба, на хартиен или друг носител. Батерията се подменя в рамките на гаранцията по т. 5.2, в случай, че капацитетът и е с 65% или по-малко, спрямо капацитетът и по техническа спецификация.

 1. Гаранцията изключва:
 • съставни части и консумативи, като - гуми (вътрешни/външни); калници; гумени дръжки и основа против подхлъзване; декоративни елементи и покрития - стикери, боя и други; USB портове; степенка; не задвижващо колело;
 • периодична поддръжка, поправка или подмяна на части, поради нормално им износване;
 • повреди, причинени от неправилна употреба и в нарушение с указанията в Ръководството за употреба. Продуктът трябва да се използва според указанията в Ръководството на потребителя;
 • повреди, в следствие неспазване на инструкциите на "Смарт Електрик Пойнт" ООД  за правилна поддръжка на продукта;
 • повреди, поради невнимание или в резултат на природни бедствия (мълния, наводнение, пожар и други независещи от „Смарт Електрик Пойнт" ООДпричини).  
 1. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране.
 2. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на Продавача.
 3. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от Продавача, се отстраняват за сметка на клиента.
 4. Продавачът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на невъзможността на Купувача да използува изделието.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 1. За правилната и безопасна употреба на закупеното от Вас изделие, моля прочетете внимателно ръководството за употреба, което получавате с Вашата покупка или можете да изтеглите от сайта на компанията.
 2. Да се използуват занулени ел. контакти и при работа изделието да не е подложено на удари и вибрации.
 3. За обновяване на системния софтуер на изделието, ползвайте само препоръчани от производителя програми и версии, като стриктно спазвате съответната процедура. Повредите вследствие на неправилно обновяване (ъпгрейд) не са обект на гаранция;
 4. Препоръчително е преди да посетите сервиз да се свържете с него на посочените в сайта телефон или имейл.

 

Съгласен съм с горепосочените гаранционни условия: ...................................................

                                                                                   /Две имена и Подпис на клиента/

РЕМОНТИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Дата на постъпване

Дата на ремонтиране

Описание на извършения ремонт и сменени части

Подпис и печат на сервиза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ПРОДУКИТЕ НА СМАРТ ЕЛЕКТРИК ПОЙНТ ООД

Продукт

Стандартен гар. срок (месеци)

Удължен Гаранционен срок за (месеци)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ

Град

Адрес

Телефон

София

бул. Св.Климент Охридски №39А

02/444 55 60

 

Сравнение на продукти